Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) en een cliënt waarop I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl)
  I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Een verandering van tijd voor een afspraak op dezelfde dag geld hierbij niet als verhindering. 
 4. Betaling
  I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 8. Garantie
  I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • In geval van een allergische reactie zal I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) geen geld retour geven.

 

 1. Beschadiging & diefstal
  I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) meldt diefstal altijd bij de politie.
 2. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) en de behandelende wimperstyliste. I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 3. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 4. Recht
  Op elke overeenkomst tussen I love ith – Beautybar Rotterdam (kvk:wimpersalon.nl) en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »